SEMINARIUM

SEMINAR OM ORD OG BEVEGELSE PÅ DRAMATIKKENS HUS, 9.-11. desember 2011
Invitasjon til innsending av forslag til presentasjon på seminaret. Frist 1. september

Dans og tekst er et kryssa kunstuttrykk i sterk utvikling. Samtidig er det et lite omtalt og til dels ubeskrevet felt innenfor den allerede tynt teoretiserte dansekunsten. I desember planlegger Dramatikkens hus et seminar som skal åpne opp og ringe inn problemstillinger innenfor dans og tekst.

Tekstbegrepet favner i denne sammenhengen vidt; improvisert tekst/språk/ord/dialog/monolog hører inn under dette. Dans må forstås som dansekunst/scenisk dans/performance og er ikke nødvendigvis koreografert. For å tydelig- og tilgengeliggjøre gjenstandsfeltet, er de mer konkrete begrepene ord og bevegelse bedre egnet.

Seminaret er først og fremst tenkt for dansekunstnere da det er grunn til å tro at de har omfattende ferdigheter og kjenner fremgangsmåter på området. I møtet med hverandre og andre med kjennskap til feltet, vil dilemmaer som oppstår i skjæringspunktet mellom ord og bevegelse drøftes. Hensikten med seminaret er å bidra til kunnskaps- og teoriutvikling, synliggjøre og verdsette ord og bevegelse som selvstendig kunstnerisk metodikk og uttrykk.

Seminaret er praktisk orientert og teoretisk motivert. Det stoffet som skal undersøkes er dansekunstneres (mer og mindre gode) erfaringer av ord og bevegelse brukt som scenisk uttrykk. En slik tilnærming til kunnskapsutvikling er basis for det akademiske feltet praktisk kunnskap, begrunnet i bl.a. Aristotelisk kunnskapsfilosofi, hermeneutikk og fenomenologi. Metoden gir mulighet for å artikulere og utlede allmenngyldig påstandskunnskap av praktiske eksempler.

En nyttig konsekvens av seminaret kan være at feltet løftes ut av dikotomien der ”ren dans” settes opp mot hybride dansestiler preget av andre kunstformer, som for eksempel tekst. Betegnelsen ”ren dans” har vært heftig debattert, men ikke forkastet, kanskje av mangel på gode alternativer. I et slikt begrepsunivers får dans med tekst urene konnotasjoner. Seminaret tar mål på seg til å bidra til utvikling av en mer hensiktsmessig dansediskurs.

Deltakerne vil bidra til tekstutvikling i etterkant av seminaret, publisert i form av en enkel tekstsamling. At seminaret bruker norsk som språk er vesentlig av to grunner: Erfaringsbasert kunnskapsutvikling benytter seg av morsmålets nyanser for større språklig presisjon. Dansekunstens diskursutvikling bør befestes på norsk før den eventuelt kan oversettes.

Dansekunstnere/scenekunstnere inviteres til å sende inn skriftlig forslag til presentasjon (ca 10 min) og diskusjon (ca 10 min), totalt 30 min. I forslaget skal det framkomme hvordan et konkret scenisk eksempel synliggjør utfordringer/dilemmaer som oppstår i skjæringspunktet mellom ord og bevegelse. Eksemplet i form av utdrag fra eller skisse til egen scenekunst, kan vises live eller på lerret. Opplysninger om tekniske behov og spørsmål til diskusjon inkluderes i forslaget.

Forslag til presentasjon, maksimum 1⁄2 A4-side, sendes til faglig ansvarlig Sidsel Pape, spape@c2i.net innen 1. september. Spørsmål rettes også til Pape.

Dramatikkens hus presenterer seminarprogrammet 1. oktober, www.dramatikkenshus.no Seminaret er gratis for deltakere med presentasjoner. Disse deltakerne vil også bli bedt om å bidra med en enkel, skriftlig oppsummering av sin presentasjon. Frist 1. januar.

Documents

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)