SEMINARIUM

Siri&Snelle synes det er positivt at scenekunstpraksis knyttet til ord/bevegelse ble viet et seminar. Helgen på Dramatikkens hus var inspirerende og vi vil berømme seminarets praksisorientering. Sidsel Pape sammen med Karoline Skuseth og Anette Therese Pettersen hadde funnet en fin og stram form på gjennomføringen. Å se eksempler på og høre om hvordan kollegaer jobber med ord/bevegelse, ga spennende innsikter. Og i forlengelsen av dette en refleksjon rundt hvorvidt og hvordan dansekunstneres fysiske kunnskap preger jobbingen med ord/tekst/tale.

Siri&Snelle valgte å avgrense temaet til det mest opplagte; å benytte anledningen til å se på egen historie og praksis i forhold til tekst/tale. Vi er begge tradisjonelt danseutdannet, men har jobbet med tekst i forestillingene våre siden slutten av 90-tallet. Gjennomgående har vi vært opptatt av å finne en inngang til tekstarbeidet som ikke er løsrevet fra bevegelsene, slik at ordene og bevegelsene - sammen med de andre sceniske virkemidlene - gir den totale forestillingsteksten. Så godt som all innledende tekstproduksjon skjer ”på gulvet”. Det vil si at vi ikke ser på tekstene våre som dramatiske tekster som skal realiseres gjennom forestillingene våre, men at bruken av tekst er et av virkemidlene vi bruker for å realisere en tematikk, eller om man vil, den totale forestillingsteksten. Og nettopp derfor var det meningsfullt for én gangs skyld å fokusere på tekstvirkemiddelet mer isolert.

Vår tilmålte tid på seminaret brukte vi på et par eksempler; et utdrag fra Seanse (2011), samt å vise forestillingstraileren til Making Amerika (2010). Mellom disse en improvisert snutt, som kunne stå som eksempel på hvordan en del av våre tekster (og koreografier) blir til; med utgangspunkt i en situasjon og/eller en emosjon. Det var viktig for oss at det forelå en referanse til uttrykket vårt, når vi skulle samtale om det i etterkant. Vår jobbing med tekst foregår på ulike plan; dels det å snakke som en fysisk handling som plasseres, times og jobbes med musikalsk. Vi jobber med den biten på tilnærmet samme måte som vi gjør med bevegelse/koreografi. Noen annen metode har vi ikke, det er det vi kan, og det er derfor viktig for oss - også ift arbeidet med fremføringen av tekst - å holde dansepraksisen vår i gang.

Dels jobber vi språklig med teksten, som til tross for at den som oftest har et veldig muntlig utgangspunkt (som vi også tilstreber å beholde i forestillingene), blir transkribert til skrift og jobbet med i mange runder, der vi kutter og redigerer for større klarhet både i språk og innhold, og i forhold til andre virkemidler. Vi er selvfølgelig opptatt både av hva vi sier og hvordan, selvom tekstene ikke har litterære ambisjoner eller skal bære forestillingene alene. For oss har ordene gitt en mulighet til å bringe inn det mer konkrete i forestillingene, og ikke minst har vi følt dette naturlig når vi har jobbet i retning av karakterer, som jo ”Siri” og ”Snelle” også er. Tekstene har ofte forsterket det litt ”kleine” eller pinlige, som vi ytterligere forsterker eller kontrasterer i det fysiske uttrykket.

Opp gjennom årene har vi hatt ulike innganger til tekstarbeidet, som både har hatt utgangspunkt i litteratur og i ett tilfelle annen tekstforfatter, men for det meste har vi brukt egenprodusert tekst. Vi har tatt til oss tips og råd fra erfarne teaterfolk, men har holdt fast på å jobbe med tekstproduksjon og tekstfremføring med utgangspunkt i våre erfaringer som dansekunstnere. Både i troen på at disse erfaringene er gyldige også for dette arbeidet, og fordi hensynet til kunstnerisk frihet og eierskap også i forhold til tekstarbeidet står over hensynet til etablerte metoder og ”sannheter”. Når vi selv kjenner at det ”stemmer”, når vi synes teksten og bevegelsen sammen med de andre virkemidlene uttrykker det vi føler, går vi for det. Vi er glade for at det emosjonelle ble del av samtalen i etterkant av presentasjonen! Det intuitive og det emosjonelle er noe vi leter etter generelt, og som er er veldig tilstede i arbeidet vårt - i forestillingene, men ikke minst i produksjonsfasen. Når vi starter på gulvet legger vi det analytiske helt til siden. Mye av identiteten vår ligger i improvisasjonspraksiser og vi ønsker å overføre denne erfaringen og dimensjonen også i satt materiale. Selv om vi i flere forestillinger har improvisert teksten ut fra et score, har vi i de siste produksjonene skrevet manus. En forfriskende idé fra salen var å gi tekstmanus til noen andre og se hva som ville kommet ut av det. Ja takk!

Vårt fokus i forhold til seminaret har ikke vært å problematisere hva vi oppfatter som tekst. Det har heller ikke vært et poeng for oss å knytte dette fokuset opp mot en problemstilling rundt forestillingpraksiser eller en estetisk diskusjon, med referanse til Sidsels Papes essay publisert på scenekunst.no i etterkant seminaret, der hun setter opp dikotomien ren dans/møkkadans. Selv om begge disse problemstillingene har relevans. Som nevnt innledningsvis trigget seminaret for oss spørsmålene om hvorvidt og hvordan dansekunstneres fysiske og kinestetiske kunnskap preger jobbingen med ord/tekst/tale.Ord og bevegelse henger uvegerlig sammen også i tradisjonelt teater, og det hybride uttrykket – der tekst og bevegelse er virkemidler blant mange andre - preger mye av det som rører seg i samtidsscenekunsten mer generelt. Hva blir annerledes når dansekunstnere eller scenekunstnere med dyptgående fysisk erfaring tar i bruk tekst som virkemiddel? Eller spiller det ingen rolle?

Seminaret presiserte for oss viktigheten av å bringe bevegelsen, og den dype fysiske kunnskapen dansere besitter, inn når dans diskuteres. Per Roar tydeliggjorde dette i sin kinestetiske demonstrasjon/session med oss på gulvet; dette er vårt språk, vår erfaring, som koblet også med en estetisk bevegelseserfaring gir oss mulighet til å gå i dialog med tekst på en måte som – vår påstand - gir nye uttrykk og kanskje også en annen balanse mellom virkemidlene.

Siri og Snelle produksjoner

Mail: post@siriogsnelle.no
www.siriogsnelle.no
92085489 – Siri Jøntvedt
90922204 – Snelle Hall
www.facebook.com/SiriSnelle

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)