SEMINARIUM

Veronica Robles Thorseth — Thud! moving endangered spaces

Thud! moving endangered spaces

Veronica Robles Thorseth

Nynorsk
Grunna få fora for presentasjon og diskusjon av nasjonale dansekunstnarskap, var opplevelsen av Seminarium#3 i seg sjølv og som form, verdfull for integriteten, praksisen og tenkinga mi.

Med merksemda mi på metode og kunstnarskap som konsept, resulterte deltaking i Seminarium i ei trigging av gamle og nye tankar rundt maktforhalda som oppstår i oppbygging og gjennomføring av slike fora.  Eit anna resultat er at opplevinga skapa ei lengting etter mindre formell, men djup refleksjon og fokus på sjølve dansekunsten. For å oppnå dette krevst kanskje eit fortløpande fokus hos alle involverte på eigen identitet, ståstad, mål og kritisk sans - både i forhold til presentasjon og hierarki innan kunstpraksis/tenking og dansekunstpraksis/tenking - samt mellom oss.

English
As there are few forums for presentation and discussion of Norwegian dance artistry, experiencing Seminarium and its form, was in itself valuable for my integrity, practise and reflection.

With my focus on method and artistry as concepts, the result of my participation at Seminarium was that it triggered old and new thoughts regarding the power relations that arrive in the development and realization of such forums. Another result is that the experience made me crave for less formal, but deep reflection and focus on the art of dance itself. To achieve this probably demands a continuous focus from everyone involved - focus on our own identity, perspective, goal and critical mind. Both in relation to presentation and hierarchy within arts practise/thinking and practise/thinking of dance as art, as well as between us.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)