SEMINARIUM

Innledning — SEMINARIUM#4: Lyd og bevegelse – rytme og dans

Seminarium#4: Lydhørt og tett på hva som beveger seg.
8. – 9. mai på prøvesalen Hålogaland Teater, i Tromsø.

Dette er fjerde del av i alt seks i kunstprosjektet Seminarium som inviterer kunstnere til å reflektere over sin kunstneriske praksis og arbeid med og for et publikum på en scene. Til nå har prosjektet gjestet Oslo, Trondheim og Bergen. Hvert sted har sitt tema og medvirkende.

Seminarium#4 er arrangert av Dansedyrkerne i samarbeid med Dansearena Nord, Hålogaland Teater og Universitetet i Tromsø.

I Seminarium#4 deltar følgende kunstnere:
Harald Fetveit presenterer prosjektet «Lab for fysisk musikk» som bygger på en installasjon opprinnelig laget for døve og vist på Metamorf våren 2014. Et sett av rommets resonanfrekvenser trigges ved å sende ut sinustoner fra basshøyttalere. I stedene der disse lydbølgene møtes vil det oppstå interferens, som vil kunne oppfattes som rytmiske mønstre. De forskjellige stedene vil ha ulike typer rytmer og gi ulike lydopplevelser selv om lyden som sendes ut gjennom høyttalerne er konstant. Publikum kan gå inn og ut av disse stedene i rommet og på den måten sette sammen egne komposisjoner av lyd og bevegelse.

Margunn Kilde tar i sitt bidrag «Konsert for én kropp - alene» for seg forholdet mellom bevegelse og vokal lyd og hvordan dette kan oppleves i og gjennom kroppen. Hun arbeider med vokal lyd og bevegelse i et multimedialt samtidskunstuttrykk. John Cage definerte musikk som «organisert lyd». Kilde overfører denne definisjonen til dans som organisert bevegelse. Hennes viktigste virkemiddel er rytme i ulike konstellasjoner som danner mønster som igjen gir opplevelse av rytme i tid og rom. Dette materialet benyttes som grunnlag for improvisasjon. Forestillingen består av forhåndsgitte rammer og hvordan disse brukes, uttrykkes og utvikles gjennom improvisasjon underveis.

Company B. Valiente/ Gunhild Bjørnsgaard med danser Nina Biong og komponist og saksofonist Rolf-Erik Nystrøm tar utgangspunkt i forestillingen «The Artist’s Space» fra 2014. Forestillingen er inspirert av komponisten Iannis Xenakis som forsøkte å løsrive seg fra sin samtids musikalske konvensjoner ved å utforske komposisjon blant annet basert på arkitektoniske prinsipper. Gunhild har tilrettelagt «The Artist’s Space» til å bli en koreografikonsert hvor helheten av lyd/musikk, bevegelse og rom skapes sammen av alle de medvirkende og medskapende utøverne, uavhengig av deres kunstfaglig bakgrunn. Forestillingen forsøker å nedtone skillet mellom de enkelte kunstdisiplinene for i stedet å dyrke fram potensialet i de medvirkendes kunstneriske kapasitet, derfor tittelen: «The Artist’s Space».

Liv Hanne Haugen med Anne Katrine Haugen og Steinar Mortensen tar utgangspunkt i forestillingen «Jesus sa; Gå nå du Maria, jeg orker ikke mer…» som ble skapt i samarbeid med Mari Boine i 2008. Forestillingen befinner seg uttrykksmessig i gråsonene mellom rytme i dans og sang og rytme i bevegelse mellom lyd og sang. Å sidestille dans og stemme, bevegelse og sang, avspeiler et interessefelt som tydelig kjennetegner Haugens arbeid. Finnes det ‘musisk dans’ og ‘dansende musikk’, spør hun. Finnes det en rytme, et dansesteg, en sangtone som ivaretar både danser og sanger? I tillegg til å finne ut av en slik sidestilling var det utfordrende oppdraget i 2008 å tre ut av sine respektive roller og ‘besøke’ den andres uttrykk. Sammen med Anne Katrine Haugen og Steinar Mortensen ønsker Haugen med dette å gå mer radikalt til verks i Seminarium#4 for å belyse mellomrommet mellom konsert og danseforestilling.

Kenneth Flak og Külli Roosna tar utgangspunkt i soloforestillingen «Blood Music». I forestillingen utforskes bruken av bevegelsessensorer for å kontrollere forestillingens lydspor. Her er digital teknologi brukt til å skape instrumenter som danseren spiller. På denne måten blir danseren også en musiker, og hver eneste bevegelse har en effekt på lydsporet. I de forskjellige scenene brukes forskjellige strategier for interaksjon. Noen ganger kontrollerer armens vinkel for å kontrollere lydens frekvens, andre ganger spilles forskjellige samples når danseren inntar visse posisjoner eller akselererer tilstrekkelig raskt. Det oppstår hele tiden feedback loops mellom dans og lyd, noe som skaper et lyd-landskap danseren hele tiden må forholde seg til og ha en dialog med. I presentasjonen demonsterer og beskriver Flak og Roosna forestillingens underliggende prosesser, og legger grunnlaget for en samtale omkring interaktivitet og bruk av teknologi i dansen. Ved å vise strategier for bruk av lyd og dans i «Blood Music» ønsker de belyse noen av mulighetene og utfordringene en slik integrert prosess byr på, hvor lyd og bevegelse flettes sammen til én ting.

Tatjana Andreeva og Gerd Elin Aase presenterer her en arbeidsmetode utviklet under arbeidet med forestilling «Bak Snøgjerdet». Stykket ble satt opp på fjellet i Hammerfest, og var basert på tekst utviklet fra innsamlet intervjumateriale. Stykket er en duett for to dansere og formatet på forestillingen er improvisert, men med svært klare rytmiske og dynamiske rammer. De har utviklet en metode hvor improviserte bevegelser blir bestemt av en innøvd tekst med klare dynamiske og melodiske skift som danserne resiterer høyt og stille inni seg. Dette gir inntrykk av en tilsynelatende fri improvisasjon med en gjenkjennelig rytmisk helhet uten bruk av hørbar musikk. Med Seminarium#4 ønsker de å presentere denne metoden for å diskutere potensialet i uttrykket og utfordringene med den.

Janne Eraker og Bruno Ferro Xavier da Silva utgjør et møte mellom en steppdanser og en bassist. Eraker har bakgrunn i og erfaring fra moderne dans og regner seg nå som ”samtids-steppdanser”. Hun bruker improvisasjon som metodikk, noe som er utypisk i konvensjonell steppdans. Da hun tidligere ønsket å danse for å være ett med en rytmen, ønsker hun nå å skape dans som genererer rytme i et tett og lyttende samspill med musikere som da Silva. De inspireres begge av muligheten til å kommunisere med lyd og klang, både sammen og til sitt publikum. Utfordring er å samtidig være bevisst det visuelle, sceniske uttrykket. Det musikalske er like viktig som det danseriske, men når fungerer denne helheten og hva er forutsetningen for å lykkes med en slik forening? Beveger man seg for å lage lyd, eller lager man rytmer for å danse? Og hva skjer når fokus skiftes fra musikken til dansen og tilbake, for tilskueren?

Siri Jøntvedt og Ivar Grydeland vil gjennom «Hører du ikke hva jeg danser, eller?» – en improvisert scenisk diskusjon eller foredrag – gi publikum et innblikk i deres mangeårige samarbeid og praksis i det å improvisere sammen som danser og musiker. Ved å dele sin praksis og refleksjoner rundt denne med et publikum ønsker de å gi et dypere innblikk i hvordan de samvirker kunstnerisk. Hovedtemaet de deler er interessen for timing. For uten temaer og valg knyttet til varighet, pauser, synlighet, plassering, detaljer, lyd, overganger, utvikling av materiale, avslutninger, samt utfordringer knyttet til hukommelse, utålmodighet, nullstilling. De forsøker å analysere seg selv i farta ved å stille spørsmål til hverandre underveis, analysere egen praksis mens de holder på. De arbeider ut fra utøverens vinkel, de er oppriktig opptatt av selve det å utøve. Med dette håper de å gi tilskuerne et tydeligere innblikk i hvordan de velger hva de velger, hvorfor de velger som de gjør og hva som trigger dem i øyeblikket.

I Seminarium#4 deltar også:

Invitert og informert publikum
Kristina Junttila er performancekunstner som jobber spesielt med deltagelse. Hun er PhD-stipendiat ved Kunstakademiet, Universitetet i Tromsø og med i kunstnerisk ledelse i Ferske Scener.

Gaute Barlindhaug er stipendiat ved musikk-konservatoriet. Ved siden av diverse plate utgivelser, har han jobbet med musikk til både film, dans og teater.

Jørgen Knudsen er utdannet kjemiingeniør, teaterviter og kunsthistoriker. Har laget musikk til en rekke forestillinger, performancearbeider, konserter og installasjoner siden 1983, blant annet som medlem av Baktruppen. Jørgen er for tiden leder for DanseFestival Barents.

Tale Næss er filmviter, forfatter, dramatiker og dramaturg. Hun har hovedfag i filmvitenskap fra NTNU og arbeider i dag som dramaturg ved Hålogaland Teater der hun blant annet kuraterer ArtLab, en serie med scenekunstlaboratorier, drevet av HT i samarbeid med RadArt og Dramatikkens Hus.

Samtaleledere
Hild Borchgrevink er musikkritiker, skribent og redaktør for Scenekunst.no. I dag er hun en del av prosjektgruppen Performativ kritik ved Konsthögskolan i Stockholm / Stockholms dramatiska högskola. Hun har årsstudiet i skapende skriving fra Skrivekunstakademiet i Bergen og sitter i programrådet for Lydgalleriet samme sted. Hun er fast musikkritiker i Dagsavisen og skriver om opera og musikkteater i Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrift. Borchgrevink har studert musikkvitenskap og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Venke Marie Sortland er skapende og utøvende dansekunster utdannet ved Skolen for Samtidsdans, hun har base i Oslo. I tillegg til å jobbe som utøver for både norske og utenlandske koreografer, har hun vært med å etablere og utvikle forumet Rethink Dance, og Landing - en produksjonsenhet for situasjons- og målgruppespesifikk dansekunst. Hun skriver gjevnlig for nettstedene Scenekunst.no og Danseinfo.no.

Hva kan Seminarium by på?
Seminarium gir folk som ikke er dansere selv en unik mulighet til å oppleve hvordan dansekunstnere arbeider med sin dansekunst ved å bli tatt med bakenfor det som vanligvis presenteres på scenen i forestillinger. Her står kunstnerne sårbare og tilstede i sine forsøk på å dele hvordan deres dans blir til. Du får som publikum anledning til å oppdage helt nye sider ved både dansen og kunstnerne som bidrar. Seminarium handler slik sett om å skape et rom for å dele. Et rom hvor det skal være godt å være – sammen underveis. Hvor en kan stille spørsmål til det en ikke forstår i det en ser, og hvor samtalen kan fortsette utenfor scenerommet. Det handler om å snakke sammen med lydhørhet for den andre.seminarium.no

Om Dansedyrkerne:
Kunstprosjektet Seminarium er drevet fram av foreningen Dansedyrkerne som i dag består av Snelle Hall, Sidsel Pape, Per Roar og Kristine Karåla Øren.

Vertskap for Seminarium#4 er Dansearena Nord, Hålogaland Teater med Universitetet i Tromsø som samarbeidspartnere.

Seminarium er støttet av Norsk Kulturfond, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, Vederlagsfondet for NODA og Danseinformasjonen.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)