SEMINARIUM

ÅPEN INVITASJON til Seminarium#4 – Tromsø 07.–09.05.2015
Lyd og bevegelse – rytme og dans

Dans og musikk har tradisjonelt blitt sett som nært beslektet, men dansekunstens forhold til musikk fikk en helt ny retning med Cage og Cunninghams introduksjon av sine "chance procedures" på 1950-tallet. De bidro med det til å løsrive dansen fra musikken og likestille den som et selvstendig kunstnerisk uttrykk. I dag kan det hevdes at denne arven ofte gir seg utslag i en tilfeldig bruk av lyd og musikk, som ikke nødvendigvis ivaretar intensjonen med bruk av improvisatoriske grep for å skape kompleksitet. I billedkunsten har bevissthet om bruk av lyd gitt grunnlag for det som kalles lydkunst. I musikk har jazz og det rytmiske gitt begreper og rammer for kunstutøvelse basert på forståelse av rytmikk, dynamikk og samspill gjennom improvisasjon. I dansekunsten er det jazzdansen som eksplisitt referer til det rytmiske og dynamiske aspektet av dansen. Hvordan bidrar denne situasjonen til å videreutvikle arven fra Cage og Cunningham og bevisstheten om lyd og musikk, samspill og dynamikk i dansen? I fraværet av relevante begreper og faglige fokus, spør vi derfor i Seminarium#4: hvordan arbeider dansekunstnere i Norge med lyd og bevegelse, rytme og dans i dag?

Du er som danse-/scenekunstner invitert til å sende inn forslag til presentasjon bygd på egne kunstneriske erfaringer og refleksjoner knyttet til temaet lyd og bevegelse - rytme og dans. Den skal ha et scenisk uttrykk eller form og en varighet på maks. 25 min. Presentasjonen vil etterfølges av en samtale og diskusjon. Forslaget til presentasjonen skal skissere kort hvordan et konkret eksempel fra egen scenekunst eller kunstnerisk praksis vil brukes scenisk til å synliggjøre utfordringer eller erfaringer knyttet til temaet. Eksemplet kan vises “live” eller i kombinasjon med projeksjon. Opplysninger om tekniske behov inkluderes i forslaget.

Forslag til presentasjon, maks. ½ A4-side, sendes til post@seminarium.no innen 15.01.2015.

Målet med Seminarium er kunst- og kunnskapsutvikling i en form som spiller på en akademisk konferansemal, men på scenekunstens premisser. (For mer info, se: http://www.Seminarium.no). Seminarium holdes på norsk og dokumenteres i sin helhet i lyd og bilde for Dansearkivet ved Danseinformasjonen. Medvirkende kunstnere leverer etter gjennomført Seminarium en kortere refleksjonstekst som sammen med en redigert video av deres presentasjon vil dokumentere bidraget på nettstedet Seminarium.no

Seminarium#4 er arrangert av Dansedyrkerne ved Sidsel Pape, Snelle Hall, Per Roar og Kristine Karåla Øren i samarbeid med Dansearena nord, Hålogaland Teater og Universitetet i Tromsø (UiT).

Seminarium er støttet av Norsk Kulturfond, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, Vederlagsfondet for Norske dansekunstnere, og Danseinformasjonen. Seminarium#4 er støttet av Hålogaland Teater og Dansearena nord.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)