SEMINARIUM

ÅPEN INVITASJON
til Seminarium#5 på Teater Innlandet, Hamar, 27.–29. november 2015
Handling og bevegelse – Dramaturgi og dans

I Seminarium#5 inviteres du som dansekunstner til å dele dine erfaringer og refleksjoner rundt hvordan du forstår begreper som ”handling” og ”dramaturgi” i arbeidet med dans og koreografi: Hva brukes som de minste byggesteinene, og hvordan skapes helheten i ditt dansekunstneriske arbeid? Kommer den dramaturgiske forståelsen først eller i etterkant som et resultat av en praksis og eller handlinger?

Målet er å skape et rom for refleksjon rundt hva som driver fram et kunstnerisk arbeid og gir det form og uttrykk dramaturgisk. Dette for å synliggjøre, aktualisere, og diskutere det kunstneriske mangfoldet av strategier som er tilgjengelig for dansekunstnere i dag: Her anvendes det impulser både fra mange ulike kunstarter og populærkulturelle uttrykk, og det arbeides slik sett med svært ulike uttrykk. Disse inkluderer bruk av visuell dramaturgi, likestilt dramaturgi, kinestetisk dramaturgi, rytmisk dramaturgi, handlingsdrevet dramaturgi, auditativ dramaturgi, postspektakulær dramaturgi etc. Derfor spør vi i Seminarium#5: hvordan arbeider du som dansekunstner i dag med handling og bevegelse, dramaturgi og dans?

Du er som danse-/scenekunstner invitert til å sende inn forslag til presentasjon bygd på egne kunstneriske erfaringer og refleksjoner knyttet til temaet handling og bevegelse - dramaturgi og dans. Presentasjonen skal ha et scenisk uttrykk eller form og en varighet på maks. 25 min. Den vil etterfølges av en samtale og diskusjon. Forslaget til presentasjonen skal skissere kort hvordan et konkret eksempel fra egen scenekunst eller kunstnerisk praksis vil brukes scenisk til å synliggjøre utfordringer eller erfaringer knyttet til temaet. Eksemplet kan vises “live” og/eller ved hjelp av projeksjon. Opplysninger om tekniske behov og antall medvirkende inkluderes i forslaget.

Forslag til presentasjon, maks. ½ A4-side, sendes til post@seminarium.no innen 07.09.2015.

Formålet med Seminarium er å bidra til kunst- og kunnskapsutvikling i dansekunstfeltet. Seminarium holdes på norsk og dokumenteres i sin helhet i lyd og bilde for Dansearkivet ved Danseinformasjonen. Medvirkende kunstnere leverer etter gjennomført Seminarium en kortere refleksjonstekst som sammen med en redigert video av deres presentasjon vil dokumentere bidraget på nettstedet Seminarium.no.

Seminarium er støttet av Norsk Kulturfond, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, Vederlagsfondet for NODA og Danseinformasjonen.

Seminarium#5 er arrangert av Dansedyrkerne ved Sidsel Pape, Snelle Hall, Per Roar og Kristine Karåla Øren i samarbeid med Teater Innlandet som vertskap, og med faglige innspill fra andre fagfelt på temaet handling og dramaturgi.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)