SEMINARIUM

Innledning — Seminarium#6: Følelser og bevegelse – Normativitet og dans

Følelser og bevegelse – Normativitet og dans
Lydhørt og tett på hva som beveger seg
RAS, Regional Arena for Samtidsdans, Sandnes
4.–5. juni 2016

Dette er siste del av i alt seks i kunstprosjektet Seminarium . Til nå har prosjektet gjestet Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø og Hamar. Hvert sted har sitt tema og medvirkende.

I Seminarium#6 medvirker følgende kunstnere:
Lørdag 04.06 // 10:00-17:30
- Molitrix Scenekunst v/ Linda Birkedal, John Derek Bishop og Kenneth Varpe
- Emilie Dahlén
- Kristina Gjems og Eric R. Williams
- Sulekha Ali Omar
- Alexander S. L. Aarø og Erlend A. Danielsen

Søndag 05.06 // 10:00-17:30
- Hilde Rustad, Liisa Pentti, Bo Madevig og Olga Sorokinova,
- Cesilie Kverneland og Sita Ostheimer
- Fernanda Branco
- Harald Andreas Beharie og Louis Schou-Hansen
- Karen Foss og Suzie Davies

Dansedyrkerne – Snelle Hall, Sidsel Pape, Per Roar og Kristine Karåla Øren
Samtaleledere – Venke Sortland og Hild Borchgrevink
Invitert publikum – Nora Simonhjell, Ingvil Hellstrand og Henriette Thune

Molitrix Scenekunst ved Linda Birkedal, John Derek Bishop og Kenneth Varpe – PRE-SISU
I PRE-SISU viser MoS live utdrag fra This is personal (2016) og video fra In between (2015) hvor vi peker på hvordan disse to forestillingene aktualiserer og undersøker tema ensomhet/alenetid/følelser i forhold til felleskapet, hvor vi deretter knytter dette opp mot bevegelse og drivkraft. Vi er interessert bevegelse i form av mental eller fysisk forflyttning, og for at forflytning skal skje så må det finnes drivkraft. Vi ønsker å stille spørsmål om hvordan ensomhetsfølelser kan manifestere seg i kropp, lyd og bevegelse - og diskutere forståelsen av ensomhet som drivkraft. Linda driver Molitrix Scenekunst, og har gjennom mange år jobbet som koreograf, danser, pedagog og produsent. John er musiker og komponist og Kenneth billedkunstner.

Emilie Dahlén – Balansprosjektet
I Balansprosjektet ønsker Emilie å undersøke hva som menes med den politiske ideologien ”alle skal med”. Hvorfor er det å stå ”utenfor” samfunnet og det etablerte arbeidslivet forbundet med farlige følelser og noe som må unngås? Hun spør hva som er, virker og oppstår utenfor disse normative fellesskapene. Teksten og musikken i Balansprosjeketet ble laget i samarbeid med Gudmund Petter Matthiasson. Emilie er utdannet ved Skolen for samtidsdans og har i flere arbeider undersøkt relasjonen mellom kropp, sinn og emosjoner.

Kristina Gjems og Eric R. Williams – The purpose determines the structure
The purpose determines the structure er et skulpturelt og rituelt arbeid som utforsker kommunikasjonen mellom dans, former og symboler. Gjennom den delikate forhandlingen mellom danser og maler undersøker de hvem som initierer transformasjon gjennom å avdekke og tilgjengeliggjøre det kroppen bærer av historier, minner og følelser. Kristina har gjennom sin lange virksomhet som danser og koreograf utforsket både sceneformatet og det stedsspesifikke, og forener dette med sin mangeårige fordypning innen T’ai Chi. Eric er forfatter og billedkunstner. De har samarbeidet om en rekke prosjekter.

Sulekha Ali Omar – Flokk
Med sine erfaringer fra både den norske og den kenyansk/somaliske kulturen, med ulike følelsesmessige, ekspressive uttrykksmåter/kroppsspråk, og sosio-kulturelle normer og regler, spør Sulekha hvordan vi kommuniserer i møtet med en annen kultur, hvilke roller vi tilskriver hverandre, og hva det vil si å tilpasse seg en ny flokk som dansekunstner. Flokk handler om menneskelig samspill med hverandre både i ukjent og kjent terreng, ikke bare kulturelt men universelt og hvilket kroppspråk eller fysiske og psykiske reaksjoner som oppstår mellom oss med hverandre. Hva gjør at vi tenker og reagerer automatisk slik i oppfattelsen av hverandre. Sulekha er utdannet danser fra Kunsthøgskolen i Oslo og jobber både innenfor dans og teater.

Alexander S.L. Aarø og Erlend Auestad Danielsen – Myke menn
I prosjektet utforskes de mekanismene som oppstår i møte med en annen, med utgangspunkt i en selv. Utøverne utfordrer hverandre både i prøveperioden og på scenen. Dette fremprovoserer følelsesreaksjoner som dermed blottlegges for den andre og vitnene. Reaksjoner som det å føle seg avvist, glede, trangen til å konkurrere, behovet for rettferdighet, ømhet, irettesettelse…
De bruker ærlighet som metode, i møte med impulser, reaksjoner og forslag i forhold til hva man skal utforske: de tar utgangspunkt i det som er der, i dem selv, og i spenningsfeltet mellom dem. Alexander er utdannet fra Rick Odums-instituttet i Paris og Den Norske Balletthøgskole, og Erlend fra Kunsthøgskolen i Oslo, begge frilanser og jobber utøvende og skapende i egne og andres prosjekter.

After Contemporary ved Hilde Rustad, Liisa Penti (FI), Bo Madevig (DK) og Olga Sorokinova (R) – Musikk skaper fortventning om
After Contemporary belyser hvordan forventninger skapt innenfor en gitt kultur i en historisk periode lett blir normative og vanskelige å bryte med for utøvere som tilhører samme kulturkrets og er preget av dens normer. Dette arbeidet undersøker hvordan et normativt uttrykk er knyttet til kulturbaserte forventninger til musikksjangere, dansekunst og følelser og After Contemporary fokuser her på hvordan forventningen mellom dansens bevegelsesuttrykk og klassisk musikk kan brytes. Hilde, Liisa, Bo og Olga er en gruppe med bred erfaring fra et internasjonalt dansefelt; dans, koreografi, forskning, pedagogikk og organisering/arrangering.

Cesilie Kverneland, Sita Ostheimer (DE) og Adrien Casalis (FR) – METANOIA
Samspillet mellom danser og koreograf er avgjørende for danserens prestasjon, utvikling og selvforståelse. Cesilie er interessert i betydningen av følelsene som frembringes hos danseren gjennom koreografens tilnærming, kommunikasjon og fokus. Med utgangspunkt i betydningen av tittelen på koreograf Sita Ostheimers solo METANOIA; the journey of changing one’s mind, heart, self or way of life, settes fokus på forholdet mellom følelser og endring. Gjennom raske temposkifter, høy intensitet og publikumsdialog ønsker hun å utforske kompleksiteten, kontrastene og følelsene som inngår i individets endringsprosesser. Cesilie er utdannet danser fra Universitetet i Stavanger, California Institute of the Arts og London Contemporary Dance School, og er blant annet initiativtaker til scenekunstkompaniet COMA. Sita er utdannet fra University of Dance and Music i Frankfurt, og jobber internasjonalt som danser, pedagog og koreograf. Komponist Adrien Casalis har studert Art of Sounds ved Arts Decorative i Strasbourg.

Fernanda Branco – I Dance Til I Cry – Opus Mud: Death of a River
I Fernandas performance settes forholdet mellom miljøkatastrofer og individuelle kriser opp mot hverandre blant annet gjennom å kunstnerisk vektlegge aspekter ved det å sørge over trivielle tap i motsetning til det å miste noen som står en nær. Formålet er å åpne opp for større spørsmål som: Hvilke sorgfølelser er normale i dag? Hvordan forandrer sorgritualer oss? Kan miljøkatastrofer innbefattes i slike manifestasjoner? Fernanda er performancekunstner og gartner. De siste årene har hennes kunstneriske arbeid beveget seg mot kunst og økologi.

Harald Beharie og Louis Schou Hansen (DK) – (S)KJØNN SAFARI
Harald og danske Louis tar i performancen et oppgjør med kjønnsroller og -stereotyper de blir påvirket av og befinner seg i. Følelsen av å ikke høre hjemme eller passe inn i de konvensjonelle kjønnsrollene, og da spesielt i dansefeltet, er her inspirasjon for å utforske hvordan å skape en likeverdig spenning i en relasjon - uten å spille på tradisjonell femininitet og maskulinitet. Slik utprøver de hvordan og om kjønnstereotypier kan unngås i dansekunsten. Harald og Louis er begge utdannet dansere fra Kunsthøgskolen i Oslo, og jobber for tiden henholdsvis i Carte Blanche og med Ingri Fiksdal.

Karen Foss(NO) og Suzie Davis (UK/NO) – stille rasende konsentrasjon
Suzie Davies og Karen Foss tar utgangspunkt i de siste årenes kfQW produksjoner for reflektere rundt hvordan bevegelse påvirker og kommer som følge av følelser. De spør også: Får publikum del i følelsen som er kunstnerisk intendert, og i hvilken grad lykkes eller lykkes kunstnerne ikke? Er det viktig å engasjere publikum på emosjonelle måter, eller kan det være like aktuelt å anspore til intellektuell deltakelse? Karen driver produksjonsenheten kf Quiet Works(kfQW), og har gjennom sitt lange virke jobbet som danser, koreograf, kunstnerisk leder(bla for Carte Blanche) og pedagog. Suzie har bakgrunn som danser fra Carte Blanche gjennom mange år, jobber nå frilans i oppdrag for bla winterguests og i Kate Pendrys produksjoner og samtidig med egne prosjekter gjennom DEED Davies/Ekholm.

Invitert og informert publikum
Nora Simonhjell er førsteamanuensis ved det humanistiske fakultet, institutt for kultur- og språkvitenskap ved UIS, og har skrevet dr.avhandlingen Krøplingkroppar. Om litterær framstilling av merkte, aldrande og funksjonshemmede kroppar i Lars Ramislies “Biopsi” og Stig Sæterbakkens “Siamesisk”. Hun er opptatt av litterær og annen estetisk representasjon av forskjelligartet kroppslighet og forsker på tida på litteratur og aldring. Simonhjell virker også som poet og har bl.a. gitt ut diktsamlingene Slaktarmøte (1999) og Kvassare (2001) på Tiden forlag.

Ingvil Hellstrand er førsteamanuensis og daglig leder i Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på hvordan kjønn og andre forskjells-strukturer kommer til uttrykk i populærkulturen - som vist i hennes doktorgradsavhandling Passing as human: Posthuman worldings at stake in contemporary science fiction (2015).

Henriette Thune, litteraurviter og intermedialist, er knyttet til Nettverk for kjønnsforskning, UIS, hvor hun i 2012 forsvarte sin doktoravhandling «Mikhail Bakhtins estetiske objekt. Adapsjonsanalyse av Sara Stridsbergs roman Drömfakulteten og teateradapsjonen Valerie Jean Solanas skal bli president i Amerika» - om relasjonen mellom estetisk form og ideologi - mellom kjønn og estetikk. Hun har utgangspunkt i Mikhail Bahktins begrep om det estetiske objekt (ca. 1924), og med det hvordan kunst intellektuelt og kroppslig-emosjonelt skaper mening på forskjellige måter i møte med forskjellige iakttagere under forskjellige forutsetninger.

Samtaleledere
Hild Borchgrevink er musikkritiker, skribent og redaktør for Scenekunst.no. I dag er hun en del av prosjektgruppen Performativ kritik ved Konsthögskolan i Stockholm/Stockholms dramatiska högskola. Hun har årsstudiet i skapende skriving fra Skrivekunstakademiet i Bergen og sitter i programrådet for Lydgalleriet samme sted. Hun er fast musikkritiker i Dagsavisen og skriver om opera og musikkteater i Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. Borchgrevink har studert musikkvitenskap og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Venke Marie Sortland er skapende og utøvende dansekunster utdannet ved Skolen for Samtidsdans. Hun har base i Oslo. I tillegg til å jobbe som utøver for både norske og utenlandske koreografer, har hun vært med på å etablere og utvikle forumet Rethink Dance, samt Landing - en produksjonsenhet for situasjons- og målgruppespesifikk dansekunst. Hun skriver jevnlig for nettstedene Scenekunst.no og Danseinfo.no.

Om Dansedyrkerne
Kunstprosjektet Seminarium er drevet fram av foreningen Dansedyrkerne som består av Snelle Hall, Sidsel Pape, Per Roar og Kristine Karåla Øren.

Seminarium#6 er arrangert av Dansedyrkerne med RAS, Regional Arena for Samtidsdans i Sandes som vertskap og partner, og i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) og IMIR, Stavanger.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)